ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ

  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
  • ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
  • ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ.
  • ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ.
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
  • ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ, ਨਕਲ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ.
  • ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ.

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ.